Delay= 43 sec

Now= 2019-08-21 01:29:57

** Test 1-4 add(new DateInterval(.. **
1 log 2019-08-21 01:29:57.21
2 log 2019-08-21 01:30:40.21
3 log 2019-08-21 01:31:23.21
4 log 2019-08-21 01:32:06.21
//

** Test 5 Status logd and logt **
logd 210819
logt 013206.21
//

** Slå ihop logd och logt **
strval logd+logt.micro
210819 013206.21
//

** Ändra från 'dmy His.u' till 'Y-m-d H:i:s.u' V1**
210819 013206.21
2019-08-21 01:32:06.210000
2019-08-21 01:32:06
//

** Test 9 ändra från 'dmy His.u' till 'Y-m-d H:i:s.u' V2 **
210819 013206.21
2019-08-21 01:32:06.210000
2019-08-21 01:32:06
//

** Test 10 Date format tester **
2019-08-21 01:32:06 == Wednesday 21st of August 2019 01:32:06 AM